ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "โรงเรียนกวดวิชา"

นักเรียนเตรียมทหาร

นักเรียนเตรียมทหาร
นักเรียนเตรียมทหาร

แนะสอบเข้า นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของตำรวจ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ขอให้ผู้ที่สนใจและมีพื้นความรู้คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด ฝึกฝนและเสริมสร้างความพร้อม
ทั้งในด้านความรู้ ด้านร่างกายและด้านจิตใจ ให้สามารถสอบผ่านทั้งรอบแรก (ข้อเขียน) และรอบสองเพื่อไปสู่
การฝึกอบรม ทั้งในส่วนของโรงเรียนเตรียมทหารทหารและโรงเรียนนายเรือตำรวจ

พล.ต.ท.อมรินทร์ อัครวงษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ แจง รายละเอียดการเปิดสอบ
เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ระบุผู้ที่จะเข้ามาเป็น
นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะต้องเป็นผู้ที่มีพื้นความรู้และคุณสมบัติตาม
ที่กำหนด และจะต้องเข้าสู่ กระบวนการสอบแข่งขัน 2 รอบ ทั้งข้อเขียนและตรวจร่างกาย (สอบพลศึกษา)
สอบสัมภาษณ์และวัดขนาดร่างกาย

ย้ำผู้สอบผ่าน จะได้รับการศึกษาอบรม 2 ช่วง คือ ศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร 3 ปี และศึกษาที่
โรงเรียน นายร้อยตำรวจ 4 ปี ได้รับเงินเดือน ทุกชั้นปี พร้อมแนะขอให้ผู้ที่สนใจและมีพื้นความรู้ครบถ้วน ฝึกฝน และเสริมสร้างความพร้อม ทั้งด้านความรู้ ด้านร่างกายและด้านจิตใจ ให้สามารถสอบผ่านทั้งรอบแรก (ข้อเขียน) และรอบสอง
เพื่อไปสู่การฝึกอบรม ทั้งในส่วนของโรงเรียนเตรียมทหารทหารและโรงเรียนนายเรือตำรวจ

พล.ต.ท.อมรินทร์ อัครวงษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดเผย ถึงวัตถุประสงค์และแนวนโยบาย
ในการเปิดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนัก เรียนเตรียมทหารในส่วนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ว่า

โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นหน่วยที่มีภารกิจในการให้การศึกษา แก่นักเรียนเตรียมทหาร ให้มีความรู้
ความสามารถในวิชาการ ปลูกฝังคุณสมบัติการเป็นผู้นำ อุปนิสัย กำลังใจให้เข็มแข็ง มั่นคง ตลอดจนเสริมสร้างพลานามัย
เพื่อ ให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน มีความรู้ คุณสมบัติ และสมรรถภาพอันเหมาะสมที่จะเข้ารับการศึกษาต่อใน รร.จปร., รร.นร., รร.นอ. และ รร.นรต

สำหรับจำนวนของนักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) ในส่วนของ ตร. ในแต่ละปีจะต้องได้รับอนุมัติจาก
ตร. โดยในแผนสรรหาปี 2550-2554 ตร.ได้อนุมัติกรอบสรรหาบุคคลภายนอกเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ตร.
จำนวนปีละ 180 คน

การรับสมัค รและสอบคัดเลือก บุคคลภายนอกเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ตร. รร.นตร. โดยอนุมัติของ ตร.
จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือก โดยเป็นการมอบหมายหน้าที่ ตั้งแต่การรับสมัคร
จนถึงการประกาศผลผู้สอบได้ โดยทุกขั้นตอน จะดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้